Χωρίς εικόνα

Δημιουργία δικτύου καινοτόμων εκπαιδευτικών "ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ"

23 Δεκεμβρίου 2010 Κωνσταντίνος Κύρκος 0

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων η δημιουργία του δικτύου καινοτόμων εκπαιδευτικών «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» (http://i-participate.sch.gr/). Το δίκτυο «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» αποσκοπεί στην προώθηση, εφαρμογή και διάδοση […]

Χωρίς εικόνα

Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α' και β' βαθμού

Η διαδικασία της απογραφής των απασχολούμενων που λαμβάνουν τακτικές αποδοχές ή με οποιαδήποτε άλλη ονομασία αμοιβές από το δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α’ […]