ΟΔΗΓΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΠΑ-ΠΔΕ

1.Οδηγός υλοποίησης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ: 5131503

 

2α.Οδηγός υλοποίησης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», σχολικό έτος 2021-2022, με κωδικό ΟΠΣ: 5131504

 

2β. Υποδείγματα της πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», σχολικό έτος 2021-2022, με κωδικό ΟΠΣ: 5131504

 

3.Οδηγός υλοποίησης «Υποστήριξη Αναβάθμισης της Μουσικής Εκπαίδευσης των Μουσικών Σχολείων», σχολικό έτος 2021-2022 με κωδικό ΟΠΣ: 5131889  

 

4.Οδηγός υλοποίησης «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με Κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000, Σχολικό Έτος 2021- 2022. (ΠΔΕ)

 

5.Οδηγός υλοποίησης «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2021-2022», με κωδικό ΟΠΣ 5131704

 

6. Οδηγός υλοποίησης «Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2021-2022», με κωδικό ΟΠΣ 5131162

 

7. Οδηγός υλοποίησης «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα» με κωδικό ΟΠΣ 5002810 για το σχολικό έτος 2021-2022

 

8.«Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς», με κωδικό ΟΠΣ 5070727 για το σχολικό έτος 2021-2022

 

9.Οδηγός υλοποίησης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με Κωδικό ΟΠΣ 5010706, σχολικό έτος 2021-2022