ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σεπτέμβριος 2018 ΔΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΓΕΕΛ ΒΕΛΛΑΣ

4 Οκτωβρίου 2018 Σταύρος Χαραλαμπίδης 0

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΕΛ ΒΕΛΛΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

1 2 3 5