Έντυπα Αιτήσεων

Γενική Αίτηση Εκπαιδευτικού

Αίτηση για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Αίτηση Κανονικής Άδειας:  Μονίμων – Αναπληρωτών

Αίτηση για Αναρρωτικής  Άδειας : ΜονίμωνΑναπληρωτών και Υπεύθυνη Δήλωση

Αίτηση για Άδεια Ασθενείας Τέκνων Μονίμων Εκπαιδευτικών: ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΩΝ

Αίτηση Άδειας μητρότητας :

Α) Κύησης:  Μονίμων– Αναπληρωτών

Β) Λοχείας:  ΜΟΝΙΜΩΝ– ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Αίτηση Άδειας Ανατροφής (επιλογή και κοινή υπεύθυνη δήλωση)

και κοινή υπεύθυνη δήλωση

Αίτηση Άδειας Παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων

Αίτηση Άδειας  για Επιστημονικούς ή Επιμορφωτικούς λόγους

Αίτηση  Άδειας  Εξετάσεων

Αίτηση Συνδικαλιστικής Άδειας

Αίτηση Αθλητικής Άδειας

Αίτηση  Ειδικής  Άδειας:

Αίτηση Άδειας Άνευ Αποδοχών