ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σεπτέμβριος 2018 ΔΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΓΕΕΛ ΒΕΛΛΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΕΛ ΒΕΛΛΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018