Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2011

Πληροφορίες στο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Δ.Β.Μ.Θ. με αρ. πρωτ. Φ.251/16888 /B6/9-2-2011.