Έκδοση ατομικών πράξεων διορισμού

Το Υπουργείο Εσωτερικών,Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έστειλε εγκύκλιο στο Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ ., που αφορά τον τρόπο των προσλήψεων – διορισμών.           

Περισσότερα στο συνημμένο έγγραφο.