Αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση μέχρι 11/05/2020

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την
ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 11/5/2020. Ως προς τις προϋποθέσεις των
 αμοιβαίων μεταθέσεων ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ' αριθμ. 176269/Ε2/12-11-2019
 εγκύκλιο, μέρος τρίτο, κεφάλαιο Β΄. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να
 αποσταλούν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πρωτόκολλο
 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση
 protocol@minedu.gov.gr<mailto:protocol@minedu.gov.gr> 
με θέμα: «ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2020», 
μέχρι και τις 15/5/2020.

Για να κατεβάσετε το έντυπο μετάθεσης πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ