Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018).

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΕΠΕΒΠ_64ΖΡ46ΜΤΛΗ-ΠΧΛ_ανακοιν

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_ανακοιν