Τοποθετήσεις, διαθέσεις εκπαιδευτικών – ΠΡΑΞΗ 54/25-10-2022

ΠΡΑΞΗ 54- 25-10-2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΠΡΑΞΗ 54 – 25-10-2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΤΑΚΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΞΗ 54 – 25-10-2022_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΠΔΕ