ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2022-2023

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι σε σειρά πρόσληψης στην ενισχυτική διδασκαλία

 1. να συμπληρώσουν το ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ 2022-2023 και να μας το αποστείλουν έως την Δευτέρα 21-11-2022 και ώρα 10:00 (πρωινή) στο anaplirotes@dide.ioa.sch.gr.
 2. Την Τρίτη 22-11-2022 και ώρα 09:00 πμ  να παρουσιαστούν στην ΔΔΕ Ιωαννίνων με τα παρακάτω δικαιολογητικά και συμπληρωμένη την ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝ_Δ_2022_23

Τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε την πρώτη μέρα ανάληψης υπηρεσίας στο σχολείο κύριας τοποθέτησης είναι τα εξής:

 • φωτοτυπία ταυτότητας
 •  φωτοτυπία πτυχίου
 • πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ( για τους έγγαμους με τέκνα) (σε περίπτωση που τα τέκνα φοιτούν να επισυναφθεί και βεβαίωση φοίτησης)
 • πιστοποιητικό στρατολογίας
 • πρόσφατη πρωτότυπη ιατρική βεβαίωση από παθολόγο και ψυχίατρο ( στην οποία πρέπει να αναγράφεται ότι είναι ικανός για εκπαιδευτικό έργο)
 • ΑΦΜ είτε από την πρώτη σελίδα του ΤΑΧΙS με τα προσωπικά στοιχεία είτε με βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ
 • Βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου ( μπορεί να βγει από το e-efka)
 • φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης (Εθνικής) όπου ο εκπαιδευτικός θα είναι ο πρώτος δικαιούχος
 • πιστοποιητικό πολυτέκνων ( εφόσον υπάρχει)
 • πιστοποιητικό αναπηρίας ( εφόσον υπάρχει)
 • φωτοτυπία μεταπτυχιακού/διδακτορικού ( συνοδεύεται από αίτηση την οποία θα δώσει το σχολείο στους εκπαιδευτικούς)
 • φωτοτυπίες προϋπηρεσιών από προηγούμενες χρονιές  που δεν έχουν περαστεί στον ΟΠΣΥΔ καθώς και την προϋπηρεσία 2020-2021 (συνοδεύεται από αίτηση την οποία θα δώσει το σχολείο στους εκπαιδευτικούς)
 • συγκεντρωτική ενσήμων σε περίπτωση που υπάρχει προϋπηρεσία ( μπορεί να βγει από το e-efka)

Οι προσωρινοί αναπληρωτές – ωρομίσθιοι υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 111 του ως άνω νόμου 4821/2021, να προσκομίσουν κατά την ανάληψη υπηρεσίας Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test), η οποία εκδίδεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται με δική τους επιβάρυνση.       

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ-ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-ΔΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2022-2023

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΚΛΑΔΟΥ-ΠΕ02-ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-2022-2023-ΔΔΕ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (3)

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΚΛΑΔΟΥ-ΠΕ03-ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-2022-2023-ΔΔΕ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΚΛΑΔΟΥ-ΠΕ04.01-ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-2022-2023-ΔΔΕ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΚΛΑΔΟΥ-ΠΕ04.02-ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-2022-2023-ΔΔΕ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (3)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ 2022-23

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝ_Δ_2022_23