ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ _ΕΝΙΣΧ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΩΜΠΛ46ΜΤΛΗ-Κ1Γ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ε.Δ. 2022-2023 ΔΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ψ1ΩΡ46ΜΤΛΗ-3ΨΔ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2022-2023 ΔΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ