Εκ νέου εγκυκλίου αποσπάσεων σε φορείς

Εκ νέου τη με αριθ. πρωτ.  34737/Ε2/27-3-2023 (ΑΔΑ: ΩΝΟΩ46ΜΤΛΗ-Ρ0Κ) εγκύκλιο αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ για το σχολικό έτος 2023-2024, επικαιροποιημένη ως προς τον πίνακα Γ του παραρτήματος 2 (Κέντρα /δομές φιλοξενίας ανά περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης).

ΩΝΟΩ46ΜΤΛΗ-Ρ0Κ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΓΚ ΑΠΟΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ