Επιλογή μαθητών για φοίτηση στα Πειραματικά Γυμνάσια για το σχ. έτος 2011-12

Α. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Πειραματικό σχολείο που επιθυμούν, έως 31 Μαΐου 2011. Επιπλέον, θα βεβαιώνουν με υπεύθυνη δήλωση ότι είναι κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών και δεν έχουν υποβάλει αίτηση σε άλλο Πειραματικό Γυμνάσιο.

Β. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Στην Α΄ Τάξη των Πειραματικών Γυμνασίων των Πανεπιστημίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), Πάτρας και Κρήτης έχουν δικαίωμα εγγραφής οι απόφοιτοι μαθητές του οικείου Πειραματικού Δημοτικού. Για τις τυχόν κενές θέσεις που απομένουν γίνεται κλήρωση μεταξύ των μαθητών, των οποίων οι κηδεμόνες υποβάλλουν αίτηση στο χρονικό διάστημα από 1 έως 9 Σεπτεμβρίου 2011.

Δείτε:

– το με αρ. πρωτ. 55166/Γ2/13-5-2011 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας που αφορά τη διαδικασία επιλογής μαθητών για φοίτηση σε Πειραματικό Γυμνάσιο, καθώς και

– τον κατάλογο των Πειραματικών Γυμνασίων της χώρας.