Έτη φοίτησης στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ)

Η διάρκεια φοίτησης στα ΕΕΕΕΚ θα παρατείνεται μέχρι και το 28ο έτος για τους μαθητές και μόνο των ΕΕΕΕΚ, που στις περιοχές εγγραφής τους δεν είχαν ιδρυθεί ή δεν λειτουργούσαν ΕΕΕΕΚ, οπότε η πρώτη εγγραφή μπορεί να γίνει και έως το εικοστό (20ό) έτος.

Δείτε τη σχετική Υπουργική Απόφαση στην οποία αναφέρονται τα αρμόδια όργανα που εξετάζουν και αποφασίζουν τη διάρκεια  φοίτησης, καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει το συγκεκριμένο θέμα.