Παράταση προθεσμίας υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις (5%)

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής μηχανογραφικών δελτίων μέχρι και την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2010.

Δείτε:
– το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας για περισσότερες πληροφορίες και
– την Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986