ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕ03 ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2016-17

Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του Σχολείου (ΕΠΕΣ)

 π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

την κάλυψη μίας (1) θέσης εκπαιδευτικού ΠΕ03 με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα, με απόσπαση, για το σχολικό έτος 2016-17. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ),  http://depps.minedu.gov.gr/  .

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν επίσης τη δυνατότητα να καταθέσουν αυτό-προσώπως ή με συστημένη επιστολή την αίτησή τους στο σχολείο.

Δείτε την προκήρυξη

Κατεβάστε την αίτηση