ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ70, ΠΕ08 και ΠΕ16 ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2016-2017

Με την παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4386 (ΦΕΚ 83/Α/11.5.2016) ρυθμίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια για τις αποσπάσεις διάρκειας ενός σχολικού έτους μονίμων εκπαιδευτικών, οι οποίοι διαθέτουν τα ίδια αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα που προβλέπονται και για την πλήρωση των θέσεων με θητεία τα οποία καθορίζονται με την αριθμ. Δ1/Φ.361.22/116672/01-10-2012 (ΦΕΚ2788/ΤΒ΄/15-10-2012) Υπουργική Απόφαση «Ορισμός κριτηρίων αξιολόγησης διευθυντών και εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία». Ως εκ τούτου:

Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠΕΣ)  των 1ο και 2ο Π.Δ.Σ Ιωαννίνων

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι την κάλυψη

α) Μίας (1) θέσης εκπαιδευτικού ΠΕ70  στο 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

β) Μίας (1) θέσης εκπαιδευτικού ΠΕ08 _ Εικαστικών στα 1ο και 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ Δ.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

γ) Μίας (1) θέσης εκπαιδευτικού ΠΕ16 _ Μουσικής στα 1ο και 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ Δ.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα, με απόσπαση, για το σχολικό έτος 2016-2017.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016. Η Υποβολή των αιτήσεων για αποσπάσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτος 2016-2017 και των αντίστοιχων εγγράφων θα γίνει σε συνεργασία με το ΙΕΠ.

Για να δείτε τις Προσκλήσεις για αποσπάσεις και για την Υποβολή Αίτησης και δικαιολογητικών πατήστε εδώ: https://iep.edu.gr/services/mitroo/login.php. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (http://depps.minedu.gov.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν επίσης τη δυνατότητα να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή την αίτησή τους στα σχολεία.

Κατεβάστε την προκήρυξη (pdf)