Ανακοίνωση προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα αντικειμενικών μορίων υποψηφίων Δ/ντών Σχ. Μονάδων και Ε.Κ. Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων

Ανακοινώνεται ο προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά των υποψηφίων Δ/ντών Σχ. Μονάδων και Ε.Κ. που υπέβαλαν αίτηση στη Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων. Επισημαίνεται ότι στον πίνακα περιλαμβάνονται και οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ένστασης.

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να καταθέσουν ένσταση στη Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων τόσο κατά της μη αποδοχής της υποψηφιότητας όσο και για θέματα προσμέτρησης των αντικειμενικών μορίων από 13/06/2017 έως και 15/06/2017 και ώρα 14.00.

Η εκδίκαση των ενστάσεων και η ανακοίνωση του τελικού αναμορφωμένου αξιολογικού πίνακα των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά θα γίνει την Παρασκευή 16/06/2017.

2017-06-13-Ανακοίνωση προσωρινού αξιολογικού πίνακα

2017-06-13-ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ