Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων Δ/ντών Σχ. Μονάδων και Ε.Κ. – Νέο

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα προσέλευσης των υποψηφίων διευθυντών Σχ. Μονάδων και Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων σε συνέντευξη ενώπιον του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ επιλογής Δ/ντών.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι δηλώνουν κώλυμα προσέλευσης κατά την καθορισμένη γι’ αυτούς ημερομηνία, υποβάλουν μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αίτημα αλλαγής ημερομηνίας προς το συμβούλιο. Το συμβούλιο εξετάζει την αναγκαιότητα, βάσει της τεκμηρίωσης του αιτήματος του υποψηφίου και σε εξαιρετική περίπτωση, δύναται να ορίζει νέα ημερομηνία προσέλευσης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνεντεύξεων.

Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΥΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΝΤΩΝ