Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσης Διευθυντή στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων

Προκήρυξη Δντη Πρότυπο Γσιο – ορθή επανάληψη

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ν. 4547-2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΝΤΩΝ &ΥΠΟΔΝΤΩΝ

ΦΕΚ 4424 τ. Β 05-10-2018