Διευκρινίσεις σχετικά με το ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12Α’)

Παρακαλούνται οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί καθώς και οι εκπαιδευτικοί που λόγω ποσοστού αναπηρίας τέκνου 67%, εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους (παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4403/2016, ΦΕΚ 125 Α’), οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης, να προσκομίσουν μέχρι την Πέμπτη 18/6/2020 στη Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις υπ’ αριθμ. 176287/Ε2/12-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΝΞ446ΜΤΛΗ-9ΜΡ) & 176269/Ε2/12-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΛΤ46ΜΤΛΗ-9ΗΚ) εγκυκλίους μεταθέσεων για το σχολικό έτος 2019-2020.

 

Παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.

2020-02-21 – Προτεραιότητα Πολυτέκνων για τοποθέτησηΕΞΕ_25894_2020