Τοποθετήσεις, διαθέσεις εκπαιδευτικών – ΠΡΑΞΗ 26/04-10-2021

ΠΡΑΞΗ 26- 04-10-2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΑΞΗ 26- 04-10-2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΔΕ

ΠΡΑΞΗ 26- 04-10-2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΝΑΕ

ΠΡΑΞΗ 26- 04-10-2021 ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ Ε.Κ.