Τοποθετήσεις, διαθέσεις εκπαιδευτικών – ΠΡΑΞΗ 27/14-10-2021

ΠΡΑΞΗ 27- 14-10-2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΔΕ

ΠΡΑΞΗ 27-14-10-2021 ΔΥΕΠ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΠΡΑΞΗ 27-14-10-2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΡΑΞΗ 27-ΓΚΕΒΕΖΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ