Ενημέρωση για εκπαιδευτικούς Αναπληρωτές – Ωρομίσθιους Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι σε σειρά πρόσληψης στην ενισχυτική διδασκαλία

 1. να συμπληρώσουν το δελτίο απογραφής  και να μας το αποστείλουν έως την Δευτέρα 6-12-2021 και ώρα 12:00 (πρωινή) στο oikonomi@dide.ioa.sch.gr.
 2. Την Τρίτη 7-12-2021 και ώρα 09:00 πμ  να παρουσιαστούν στην ΔΔΕ Ιωαννίνων με τα παρακάτω δικαιολογητικά και συμπληρωμένη την ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝ_Δ_2021_22

Τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε την πρώτη μέρα ανάληψης υπηρεσίας στο σχολείο κύριας τοποθέτησης είναι τα εξής:

 • φωτοτυπία ταυτότητας
 •  φωτοτυπία πτυχίου
 • πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ( για τους έγγαμους με τέκνα) (σε περίπτωση που τα τέκνα φοιτούν να επισυναφθεί και βεβαίωση φοίτησης)
 • πιστοποιητικό στρατολογίας
 • πρόσφατη πρωτότυπη ιατρική βεβαίωση από παθολόγο και ψυχίατρο ( στην οποία πρέπει να αναγράφεται ότι είναι ικανός για εκπαιδευτικό έργο)
 • ΑΦΜ είτε από την πρώτη σελίδα του ΤΑΧΙS με τα προσωπικά στοιχεία είτε με βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ
 • Βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου ( μπορεί να βγει από το e-efka)
 • φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης (Εθνικής) όπου ο εκπαιδευτικός θα είναι ο πρώτος δικαιούχος
 • πιστοποιητικό πολυτέκνων ( εφόσον υπάρχει)
 • πιστοποιητικό αναπηρίας ( εφόσον υπάρχει)
 • φωτοτυπία μεταπτυχιακού/διδακτορικού ( συνοδεύεται από αίτηση την οποία θα δώσει το σχολείο στους εκπαιδευτικούς)
 • φωτοτυπίες προϋπηρεσιών από προηγούμενες χρονιές  που δεν έχουν περαστεί στον ΟΠΣΥΔ καθώς και την προϋπηρεσία 2020-2021 (συνοδεύεται από αίτηση την οποία θα δώσει το σχολείο στους εκπαιδευτικούς)
 • συγκεντρωτική ενσήμων σε περίπτωση που υπάρχει προϋπηρεσία ( μπορεί να βγει από το e-efka)

Οι προσωρινοί αναπληρωτές – ωρομίσθιοι υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 111 του ως άνω νόμου 4821/2021, να προσκομίσουν κατά την ανάληψη υπηρεσίας Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test), η οποία εκδίδεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται με δική τους επιβάρυνση.        

Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων και πίνακας κατανομής θέσεων :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ-ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-ΔΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2021-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ02-ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2021-2022, ΔΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ03-ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2021-2022, ΔΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ04.01-ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2021-2022, ΔΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ04.02-ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2021-2022, ΔΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06-ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2021-2022, ΔΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ