Παραλαβή πιστοποιητικών ΚΠΓ περιόδου 2021Α

Η  Δ/νση    Δ.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνει ότι οι επιτυχόντες στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, περιόδου 2021 Α, μπορούν να παραλάβουν τα πιστοποιητικά  από τη Δ/νση Δ.Ε. Ιωαννίνων (Ανεξαρτησίας 146Α & Φιλικής Εταιρείας, Γραφείο 5) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παραλαβή των πιστοποιητικών μπορεί να γίνει:

α) από τους ίδιους τους επιτυχόντες οι οποίοι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τη ταυτότητα τους και το δελτίο εξεταζομένου,

β) από τους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι), οι οποίοι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους την ταυτότητά τους και το δελτίο εξεταζομένου του επιτυχόντα και

γ) από άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με το «γνήσιο της υπογραφής», ως  ο νόμος ορίζει.

Σημείωση: 

Το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:
[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή
[β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 9 ή
[γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9. Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test),σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9.