Οδηγίες για την πρόσληψη αναπληρωτών (ΠΔΕ Covid) στην υπηρεσία μας

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί (ΠΔΕ COVID) τρίμηνης σύμβασεις οι οποίοι έχουν προσληφθεί στην υπηρεσία μας να συμπληρώσουν το δελτίο απογραφής και να μας το αποστείλουν έως αύριο Παρασκευή  14-01-2022 στο oikonomi@dide.ioa.sch.gr. Επίσης την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου θα πρέπει να γίνει και η δήλωση προτιμήσεων τοποθέτησης στον ΟΠΣΥΔ από τους ίδιους. Στα σχολεία θα παρουσιαστούν την Παρασκευή 14  ή  Δευτέρα  17 Ιανουαρίου. Το δελτίο απογραφής εδώ είναι ίδιο για όλους ανεξαρτήτως προγράμματος καθώς η υπηρεσία μας το χρειάζεται αρχικά για τα προσωπικά στοιχεία του αναπληρωτή εκπαιδευτικού. Οι αναπληρωτές θα συμπληρώσουν εκ νέου το δελτίο απογραφής που αντιστοιχεί στο πρόγραμμα πρόσληψής τους την πρώτη ημέρα που θα παρουσιαστούν στο σχολείο κύριας τοποθέτησης. Σε περίπτωση άρνησης πρόσληψης παρακαλείστε να συμπληρώσετε μια υπεύθυνη δήλωση και να την αποστείλετε ηλεκτρονικά στο ίδιο e-mail. Προς διευκόλυνσή σας πατήστε στο: οδηγίες και βήματα σχετικά με την πρόσληψή σας.

Τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε την πρώτη μέρα ανάληψης υπηρεσίας στο σχολείο κύριας τοποθέτησης είναι τα εξής:

 

 • φωτοτυπία ταυτότητας
 •  φωτοτυπία πτυχίου
 • πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ( για τους έγγαμους με τέκνα) (σε περίπτωση που τα τέκνα φοιτούν να επισυναφθεί και βεβαίωση φοίτησης)
 • πιστοποιητικό στρατολογίας
 • πρόσφατη πρωτότυπη ιατρική βεβαίωση από παθολόγο και ψυχίατρο ( στην οποία πρέπει να αναγράφεται ότι είναι ικανός για εκπαιδευτικό έργο)
 • ΑΦΜ είτε από την πρώτη σελίδα του ΤΑΧΙS με τα προσωπικά στοιχεία είτε με βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ
 • Βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου ( μπορεί να βγει από το e-efka)
 • φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης (Εθνικής) όπου ο εκπαιδευτικός θα είναι ο πρώτος δικαιούχος
 • πιστοποιητικό πολυτέκνων ( εφόσον υπάρχει)
 • πιστοποιητικό αναπηρίας ( εφόσον υπάρχει)
 • φωτοτυπία μεταπτυχιακού/διδακτορικού ( συνοδεύεται από αίτηση την οποία θα δώσει το σχολείο στους εκπαιδευτικούς)
 • φωτοτυπίες προϋπηρεσιών από προηγούμενες χρονιές  που δεν έχουν περαστεί στον ΟΠΣΥΔ καθώς και την προϋπηρεσία 2020-2021 (συνοδεύεται από αίτηση την οποία θα δώσει το σχολείο στους εκπαιδευτικούς)
 • συγκεντρωτική ενσήμων σε περίπτωση που υπάρχει προϋπηρεσία ( μπορεί να βγει από το e-efka)

Οι προσωρινοί αναπληρωτές υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 111 του ως άνω νόμου 4821/2021, να προσκομίσουν κατά την ανάληψη υπηρεσίας Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test), η οποία εκδίδεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται με δική τους επιβάρυνση.        

      Σας επισημαίνουμε ότι την ημέρα της πρόσληψής τους οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα πρέπει, αφού καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στη σχολική μονάδα κύριας τοποθέτησης και ο Διευθυντής πραγματοποιήσει την ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας τους στο Myschool, να εισέλθουν  στο anaplirotes.gov.gr και με την χρήση των ατομικών τους κωδικών taxisnet να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση. Αντίγραφο της σύμβασής τους με ψηφιακή σφραγίδα θα μπορούν να παραλάβουν από την ίδια εφαρμογή εντός 48 ωρών (θα ενημερωθούν με sms για τη λήψη του ψηφιακού αντιγράφου). Λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τα όλα τα βήματα πρόσληψης έχουν σταλεί στις σχολικές μονάδες. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο 26510 54419- Βίκη Χατζή.