Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών/κενωθεισών θέσεων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

2022-08-17-Πρόσκληση Εκδ Ενδιαφέροντος για Αναπληρωτές Δντες ΔΔΕ Ιωαννινων

Αίτηση αναπληρωτών διευθυντών

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ