Τοποθετήσεις, διαθέσεις εκπαιδευτικών – ΠΡΑΞΗ 49/07-10-2022

ΠΡΑΞΗ 49- 07-10-2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΠΡΑΞΗ 49 – 07-10-2022 _ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΝΑΕ

ΠΡΑΞΗ 49 – 07-10-2022_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΕΞΕΙΔ

ΠΡΑΞΗ 49 – 07-10-2022_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΠΔΕ

ΠΡΑΞΗ 49 – 07-10-2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΤΑΚΤΙΚΟΥ