ΚΠΓ – Τροποποίηση της υπό στοιχεία 136828/Α5/03-11-2022 Υπουργικής Απόφασης «Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων των Εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2022Β»

Υπουργική Απόφαση Τροποποίησης – 6ΚΓΦ46ΜΤΛΗ-Β46