Τελικός πίνακας δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων

Σας ανακοινώνουμε, σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αριθμ. Φ.351.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (Β΄6141) Απόφασης της Υπουργού Παιδείας «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων», τον τελικό πίνακα των υποψηφίων που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων καθώς και τον τελικό πίνακα των μη δεκτών υποψηφίων στην ανωτέρω διαδικασία επιλογής, οι οποίοι δεν έχουν τα τυπικά προσόντα να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής.

2023-01-24 – Ανακοίνωση τελικών πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων

2023-01-24 – Τελικός Πίνακας Δεκτών Υποψηφίων

2023-01-24 – Τελικός Πίνακας Μη Δεκτών Υποψηφίων