Παραλαβή πιστοποιητικών ΚΠΓ περιόδου 2022 B

Η  Δ/νση    Δ.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνει ότι οι επιτυχόντες στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, περιόδου 2022 B, μπορούν να παραλάβουν τα πιστοποιητικά  από τη Δ/νση Δ.Ε. Ιωαννίνων (Ανεξαρτησίας 146Α & Φιλικής Εταιρείας, Γραφείο 5) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παραλαβή των πιστοποιητικών μπορεί να γίνει:

α) από τους ίδιους τους επιτυχόντες οι οποίοι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τη ταυτότητα τους και το δελτίο εξεταζομένου,

β) από τους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι), οι οποίοι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους την ταυτότητά τους και το δελτίο εξεταζομένου του επιτυχόντα και

γ) από άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με το «γνήσιο της υπογραφής», ως  ο νόμος ορίζει.