Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Δ/ντών Σχολικών Μονάδων, ΣΕΚ και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Δ.Ε. Ν. Ιωαννίνων

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-10 τ. Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπ/κού -καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης  και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
  2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98), αποφασίζουμε:

 

Ορίζουμε τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων Δ/ντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων, τα υποβλητέα δικαιολογητικά καθώς και τη ρύθμιση θεμάτων μοριοδότησης ως εξής:

Προκήρυξη Διευθυντών

Αίτηση ενδιαφερομένων

Υπουργική Απόφαση

Διευκρινιστικη εγκύκλιος

Σχολεία ανά περιοχή