Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων με σοβαρές παθήσεις

Η υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων – πασχόντων από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5%, επιπλέον των θέσεων εισακτέων, χωρίς εξετάσεις, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα γίνεται στο πλησιέστερο, στην κατοικία τους, Λύκειο από 18 Νοεμβρίου μέχρι 24 Νοεμβρίου 2010, προθεσμία που είναι δεσμευτική και αποκλειστική.

Δείτε:

Το Μηχανογραφικό Δελτίο υποψηφίων – πασχόντων από σοβαρές παθήσεις

Έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, με αρ. πρωτ. Φ.252/ 142315 /Β6/11-11-2010, στο οποίο αναφέρονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται στο Λύκειο.

– Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.151/122732/Β6(ΦΕΚ1612 Β΄/4-10-2010), στην οποία ορίζεται ο τρόπος διαπίστωσης των παθήσεων.