Απόφαση Διευθυντή για τοποθέτηση εκπαιδευτικών χωρίς προσωρινή τοποθέτηση

Οι αναφερόμενοι στην συνημμένη απόφαση εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης στις 28/06/2019

2019-06-26-Απόφαση Δντη για τοποθέτηση απο μετάθεση