ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι αιτήσεις – δηλώσεις για τη συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία επιλογής υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, από 4-1-2022 έως 24-1-2022 και ώρα 14:00.

111 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ