Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης

Οι αιτήσεις – δηλώσεις για τη συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία επιλογής υποβάλλονται ηλεκτρονικά (https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/) , μαζί με τα ως άνω αναγκαία δικαιολογητικά, από 19/4/2022 έως 9 /5 /2022 και ώρα 23:59

Η Προκήρυξη σε μορφή pdf