ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΝΤΡΙΩΝ Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ. ΤΗΣ Π.Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟY

Προσκαλούνται οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες επιλογής Διευθυντών/ντριων Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. να υποβάλουν δήλωση με τη σειρά προτίμησης για την τοποθέτησή τους στις σχολικές μονάδες της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Οι δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων για τα Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. επιλογής τους, γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας αιτήσεων, αποκλειστικά στις 10 -11 Απριλίου 2023 (Μ. Δευτέρα- Μ. Τρίτη και ώρα 11.59.

Σε περίπτωση μη δήλωσης προτίμησης οι υποψήφιοι διαγράφονται από τον πίνακα.

Οι υποψήφιοι Δ/ντές των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ σύμφωνα με την παρ.2 του αρθ.42 του ν. 4823/2021 με την έκδοση απόφασης τοποθέτησής τους σε θέση Διευθυντή στο Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. επιλογής τους, διαγράφονται από τον πίνακα επιλογής των υπόλοιπων σχολείων

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΝΤΡΙΩΝ Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ. ΤΗΣ Π.Δ.Ε. ΗΠΕΙ…