Ανακοίνωση αναμορφωμένου τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα.

Ανακοινώνεται μετά από την εκδίκαση των ενστάσεων, ο αναμορφωμένος τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας της τελικής βαθμολογίας κατά φθίνουσα σειρά των υποψηφίων Δ/ντών Σχ. Μονάδων και Ε.Κ. που υπέβαλαν αίτηση στη Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων, ταξινομημένος σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων σε όλα τα κριτήρια με βάση την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Επισημαίνεται ότι στον πίνακα περιλαμβάνονται μόνο οι υποψήφιοι που οριστικά έχουν γίνει δεκτή στη διαδικασία και προσήλθαν στην προγραμματισμένη συνέντευξη ενώπιον του συμβουλίου επιλογής

Αναμορφωμένος τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας