Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό των επιπλέον μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Ηπείρου, όταν αυτά κρίνουν θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

Ω23046ΜΤΛΗ-ΒΚΓ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΛΗ ΠΥΣΠΕ ΠΥΣΔΕ

2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΛΗ ΠΥΣΠΕ ΠΥΣΔΕ