Τοποθετήσεις, διαθέσεις εκπαιδευτικών – ΠΡΑΞΗ 46/22-09-2022

ΠΡΑΞΗ 46- 22-09-2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΠΡΑΞΗ 46 – 22-09-2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΤΑΚΤΙΚΟΥ-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΑΞΗ 46 – 22-09-2022_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΠΔΕ

ΠΡΑΞΗ 46- 22-09-2022_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΕΞΕΙΔ