Οδηγίες και δικαιολογητικά για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς

Παρακαλούμε κατά την προσέλευση για ορκωμοσία να έχετε μαζί σας τα παρακάτω δικαιολογητικά για την πιο άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών.

 1. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ
 2. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ :
  Α) Παθολόγου ή γενικού Ιατρού ότι είναι ικανός/ή για άσκηση εκπαιδευτικού έργου (ΕΙΤΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ , ΕΙΤΕ ΙΔΙΩΤΩΝ )
  Β) Ψυχιάτρου ότι είναι ικανός/ή για άσκηση εκπαιδευτικού έργου   (ΕΙΤΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ , ΕΙΤΕ ΙΔΙΩΤΩΝ )
 3. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ( ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ) στοιχεία ταυτότητας που έχουν μεταβληθεί δηλώνονται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση .
 4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΥ – ΤΥΠΟΥ Α΄ (Μπορεί να ζητηθεί και αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. Για πιο άμεση ενέργεια παρακαλούμε να το κατεβάσετε από το gov.gr και να το προσκομίσετε).
 5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ( ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΓΓΑΜΟΥΣ )
  (Μπορεί να ζητηθεί και αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. Για πιο άμεση ενέργεια μπορείτε να το κατεβάσετε από το gov.gr και να το προσκομίσετε).
 6. ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ Α4)  – Υπόδειγμα δήλωσης περιουσιακής κατάστασης
 7.  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ/ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ συνοδευόμενος με ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ προς τη ΔΔΕ οργανικής Υπόδειγμα αίτησης ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ
  Σημείωση: εάν υπάρχει και μεταπτυχιακός και διδακτορικός τίτλος υποβάλλεται διαφορετική αίτηση με επιλογή του αντίστοιχου πεδίου
 8.  Φωτοαντίγραφα ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΏΝ μαζί με ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ προς τη ΔΔΕ οργανικής  –  Υπόδειγμα Αίτησης Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας
 9.  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΑΛΛΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ  – Υπόδειγμα Υ.Δ. για προϋπηρεσία
 10. Φωτοαντίγραφο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ με τον διοριζόμενο εκπαιδευτικό ως πρώτο όνομα δικαιούχου
 11. Φωτοαντίγραφα Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α.
 12. Υπεύθυνη Δήλωση Οικογενειακού Επιδόματος – Υπόδειγμα Υ.Δ. οικογενειακού επιδόματος  Διαβάστε το:  Οδηγίες συμπλήρωσης Υ.Δ. οικογενειακού επιδόματος
 13. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν κατέχω δεύτερη θέση, δεν απολύθηκα, δεν είμαι υπόδικος κλπ  – Υπόδειγμα Υ.Δ.
 14.  Υπεύθυνη Δήλωση επιλογής φορέα ασφάλισης
  Υπόδειγμα με προϋπηρεσία ΠΡΙΝ 1.1.2011
  Υπόδειγμα με προϋπηρεσία ΜΕΤΑ 1-1-2011 για επιλογή ασφαλιστικού Φορέα ΙΚΑ ΕΤΑΜ